پروژه ها

پروژه های در حال اجرا

 • پروژه دانشکده مهندسی مکانیک
 • پروژه دانشکده مهندسی هوافضا و پژوهشکده فضا
 • پروژه ساختمان کلاسهای آموزشی
 • پروژه خوابگاه دختران شهید صادقی
 • طرح توسعه دانشکده علوم ریاضی

پروژه های در دست مطالعه و طراحی ​​​​​​​

 • پروژه احداث پردیس پژوهش و فن آوری
 •  پروژه توسعه دانشکده مهندسی  و علم مواد
 • پروژه توسعه دانشکده مهندسی عمران
 •  پروژه احداث پژوهشکده شهید رضایی

پروژه های خاتمه یافته

 • دانشکده مهندسی انرژی
 • دانشکده مهندسی کامپیوتر و توسعه
 • مهندسی شیمی و نفت
 • پزوهشکده علوم و فن آوری انرژی
 • احداث طبقات فوقانی دانشکده مدیریت و اقتصاد
 • طرح توسعه مسجد دانشگاه