تماس با ما
نشانی : تهران، خيابان آزادی -  دانشگاه صنعتی شريف -  ساختمان معاونت توسعه و مدیریت منابع طبقه سوم - مدیریت  ساختمان و تاسیسات
صندوق پستی : 8639-11365
تلفن :  66036095 - 66005218 - 66164480
دورنگار  : 66164480
پست الکترونیک : sakhteman@sharif.ir