مدیریت
آقای دکتر عباس رجبی
مدیر ساختمان و تاسیسات
 تلفن :  66036095 - 66005218 - 66164480

​​​​​​​دورنگار : 66164480